Đóng băng tài khoản

Nếu bạn bận và không thể học, bạn có thể đóng băng tài khoản của mình mỗi năm dương lịch một lần trong tối đa 90 ngày (không áp dụng cho thuê bao di động). Sau khi bạn đóng băng tài khoản của mình, quyền truy cập vào các tính năng Học qua video cao cấp sẽ bị đình chỉ. Để đóng băng hoặc hủy đóng băng tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk