Làm cách nào để chuyển bài học từ Skype sang Zoom và ngược lại?

Khi lên lịch cho một bài học, lựa chọn chuyển đổi Zoom hoặc Skype (công cụ giao tiếp) sẽ được hiển thị ở đầu màn hình "Xác nhận bài học".

toggle_updated.jpg

Xin lưu ý những điều sau đây:

  • Bạn không thể thay đổi công cụ giao tiếp của một bài học đã được lên lịch. Nếu muốn thay đổi, bạn cần hủy bài học trước, sau đó lên lịch lại bằng công cụ giao tiếp mong muốn.
  • Lựa chọn chuyển đổi chỉ khả dụng với các bài học trả phí.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk