Ai đủ điều kiện tham gia Buổi học Live!?

Buổi học Live! là một dịch vụ được cung cấp cho các thành viên của gói Mỗi Tuần. Các thành viên trả phí có thể chọn số lượng bài học riêng mỗi tuần và đăng ký một bài học trực tiếp với gia sư kéo dài 25 phút. Đối với các thành viên trong kế hoạch cũ, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về bài học của mình. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk