Làm thế nào để tôi có thể lên lịch cho phiên Buổi học Live! của mình?

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy truy cập tab Buổi học Live!. Trên bảng lịch trình, bạn có thể xem danh sách và ngày/thời gian có mặt của các gia sư và cuối cùng, xác định chủ đề của bài học sau khi bạn nhấp vào Lên lịch học.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk