Bài học tín chỉ là gì?

Nếu một buổi học bị hủy hoặc không đạt vì lý do của gia sư, chúng tôi sẽ cấp tín chỉ cho buổi học bổ sung như một khoản đền bù. Bạn có thể sử dụng tín chỉ cho bài học bổ sung của mình ngoài số tín chỉ có sẵn trong tuần nhưng bạn chỉ có thể lên lịch cho một bài học tại một thời điểm.

Khi lên lịch cho một bài học bằng các tín chỉ bạn có, thông báo "Bài học này sẽ được lên lịch với một tín chỉ bổ sung" sẽ được hiển thị.

extra_credit.jpg

Thông báo “Đã lên lịch sử dụng khoản tín chỉ bổ sung” trên trang Buổi học Live! sẽ hiển thị để thông báo cho bạn biết rằng bài học của bạn đã được lên lịch với khoản tín chỉ bổ sung.        

scheduled_with_an_extra_credit.jpg

Nếu trạng thái bài học trên trang Buổi học Live! là "Bài học tín chỉ", điều đó có nghĩa là tín chỉ đã được trả lại cho tài khoản của bạn.

lesson_credited.jpg

Nếu không, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn đợi gia sư trong giờ học của mình và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

  • Ảnh chụp màn hình lớp học của bạn hoặc lịch sử cuộc gọi Skype
  • Ngày và giờ học
  • Tên gia sư

Chúng tôi muốn thông tin thêm rằng khi gói đăng ký hết hạn và tài khoản của bạn bị hạ cấp xuống mức cơ bản, các bài học tín chỉ (hoặc các bài học tín chỉ bổ sung) của bạn cũng sẽ bị hủy bỏ.

Đối với các thành viên trong các kế hoạch cũ, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về bài học tín chỉ của mình.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk