Báo cáo Buổi học Live!

Vào cuối mỗi bài học Buổi học Live!, bạn sẽ nhận được một báo cáo nêu rõ các lỗi ngữ pháp và phát âm mà bạn mắc phải trong bài học và cách sửa những lỗi đó. Báo cáo cũng sẽ bao gồm các video và khóa học đặc biệt đề xuất cho bạn dựa trên sở thích của bạn và đề xuất của gia sư.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk