Cách thức tổ chức các Buổi học Live! như thế nào?

Các phiên Buổi học Live! được tổ chức thông qua Zoom hoặc Skype dưới dạng cuộc gọi video.

Đối với các bài học sử dụng Zoom: Nhấp vào nút Bắt đầu bài học xuất hiện 5 phút trước bài học của bạn và có mặt trong lớp học. Sau khi bạn nhấp vào Bắt đầu bài học, chúng tôi sẽ chuyển hướng bạn đến nền tảng Zoom và bạn sẽ được truy cập vào bài học của mình.

Lưu ý: Tải xuống và cài đặt ứng dụng Zoom trên PC hoặc thiết bị di động của bạn trước khi bài học bắt đầu.

Đối với các bài học được lên lịch qua Skype: Đảm bảo thêm ID Skype chính xác và đăng nhập vào tài khoản Skype của bạn trước khi bài học bắt đầu. Người dạy kèm của bạn sẽ thêm liên hệ của bạn; hãy chắc chắn rằng mình đã chấp nhận lời mời. Để biết ID Skype của bạn, hãy nhấp vào đây.

Quan trọng: Trang GoLive! của chúng tôi phụ thuộc vào cài đặt ngày giờ trên thiết bị. Vui lòng đảm bảo cài đặt ngày giờ trên thiết bị hoặc máy tính của bạn một cách thích hợp, đặc biệt là khi bạn đang đi du lịch.    

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk