Câu

Nói bao gồm những câu bạn bạn nói chưa tốt, được thêm vào tài khoản của bạn thông qua các cách khác nhau:

  • Khi kết thúc hoạt động nói trên bất kỳ video nào, bạn có thể nhấp vào dấu cộng (+) để thêm câu vào tab Nói để thực hành các câu mình còn nói chưa tốt.
  • Gia sư của bạn sẽ thêm các câu Bài tập về nhà để bạn có thể học và xem lại.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk