Các khóa học

Các khóa học của chúng tôi được tổ chức theo nhiều cấp độ và chủ đề khác nhau để phù hợp với mỗi mục tiêu học tập khác nhau. Mỗi khóa học bao gồm nhiều bài học; mỗi bài học bao gồm một số video và bài kiểm tra cho phép bạn xem lại tất cả các từ nổi bật mà bạn đã học trong video. Truy cập Trang khóa học của chúng tôi để tìm khóa học phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk