Tiến độ tổng thể

Với Tiến độ tổng thể, bạn có thể theo dõi tiến độ của mình kể từ ngày bạn bắt đầu sử dụng EnglishCentral. Bạn có thể xem bạn cần hoàn thành bao nhiêu điểm và bao nhiêu từ cho cấp độ hiện tại của mình trong phần này.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk