Đố

Trong tab Câu đố, bạn có thể chọn học cùng lúc tối đa 50 từ vựng từ bất kỳ danh sách hoặc loại câu hỏi nào bạn. Bạn có thể đặt chế độ học của mình từ biểu tượng Cài đặt.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk