Tiến độ hàng tuần

Với phần Tiến trình hàng tuần, bạn có thể theo dõi việc học của mình hàng tuần. Bạn có thể xem bạn đã xem bao nhiêu video, bao nhiêu từ và cách phát âm bạn đã thực hiện cũng như bao nhiêu Buổi học Live! bài học bạn đã hoàn thành trong một tuần. Mục tiêu hàng ngày của bạn sẽ giúp bạn tự học.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk